UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

 1. Genel not ortalaması belirli bir seviyenin üzerinde olan başarılı öğrencilerin, lisans öğrenimi esnasında yüksek lisans seviyesinde bazı dersleri alması, uygulamalı mesleki deneyim kazanması ve yüksek lisans öğrenimine ilişkin planlamayı lisans mezuniyetinden önce yapmasını sağlayarak zaman kazanması ve bu vesileyle başarılı öğrencinin yüksek lisans öğrenimi için teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu esaslar; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, İTÜ Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Başvuru 

 2. Genel not ortalaması en az 3,0 olan ve tabi olduğu ders planında yer alan ilk beş yarıyıldaki tüm dersleri başarmış olan 3. Sınıf öğrencileri; öğreniminin altıncı yarıyılının başında bütünleşik lisans-yüksek lisans programına başvuruda bulunabilir. 
 3. Başvuru işlemi; öğrencinin niyet mektubunun sunulması suretiyle gerçekleştirilir.
 4. Beşinci yarıyıl sonu itibariyle başvuru için gereken minimum genel not ortalaması, 3,0’ın altında olmamak kaydıyla, her bölümün önerisi ve Rektörlüğün onayıyla belirlenir.
 5. Öğrenciler, sadece kayıtlı oldukları lisans programı için bütünleşik programa uygun olarak belirlenmiş yüksek lisans programında öğrenim görmek üzere bütünleşik program başvurusu yapabilirler.
 6. Başvurular, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın ön başvuru sistemi kullanılarak yürütülür. 
 7. Başvuruda bulunan öğrenciler, lisans mezuniyeti sonrasında, yüksek lisansa kesin kayıt yaptırırken gereken ALES puanı ve yabancı dil koşullarını en geç lisans mezuniyeti itibari ile sağlamayı kabul eder. Aksi takdirde, yüksek lisans eğitimine başlayamaz.

  Başvuruların Değerlendirilmesi

 8. Değerlendirme işlemi öğrencinin başvuru sırasındaki lisans not ortalaması dikkate alınarak gerçekleştirilir.
 9. Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm ve ilgili yüksek lisans program yürütme kurulu üyelerinden oluşan en fazla 3 kişilik bir komisyon tarafından, başvuru süreci koordine edilir.
 10. Değerlendirme sonuçları, başvuruları takiben en geç bir ay içerisinde ilan edilir.
 11. Özel yetenek gerektiren yüksek lisans programlarını kapsayan bütünleşik lisans-yükseklisans programları için değerlendirme aşamasında mülakat/sınav yapılır. 

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Programın Yürütülmesi

 12. Öğrenci, program çerçevesindeki ilk stajına başlayıncaya kadar (lisans programının altıncı yarıyılı sonuna kadar) akademik danışman belirlenir. Danışman belirlendikten sonra lisansüstü seviyedeki dersler danışman ile birlikte seçilir ve bitirme projesi, staj ve yüksek lisans tez çalışmalarında akademik danışman öğrenciyi yönlendirir. Ayrıca stajın yürütüldüğü sanayi/araştırma/kamu kurumu tarafından da kurum içi bir danışman belirlenir. 
 13. Öğrenci, altıncı yarıyıl sonunda yaz öğretimini kapsayacak şekilde 50 işgünü süresince bütünleşik uygulama stajı (BUS) yapar. Staj çalışmaları, danışmanlar desteği ile yürütülür. Staj çalışmalarıyla bağlantılı olarak, bitirme tasarım projesi ve yüksek lisans tezinin hazırlanması hedeflenir. 
 14. Öğrenci sekizinci yarıyılda lisans bitirme tasarım projesini sunmakla yükümlüdür. Aynı yarıyıl sonu itibariyle 50 işgünü süresince bütünleşik uygulama stajı (BUS) yapar.
 15. Programa kabul edilen öğrenci, altıncı, yedinci ve sekizinci yarıyıllarda her yarıyıl en az bir en fazla iki lisansüstü derse kaydolur.
 16. Lisans öğrenimine ilişkin gereklilikleri Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun şekilde tamamlayarak mezuniyete hak kazanan öğrenci için lisans mezuniyet işlemleri gerçekleştirilir. 

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 17. Yüksek Lisans Öğrenimine Devam Koşulları

 18. Bu program kapsamındaki öğrenciler Senato tarafından kontenjan dışı olarak programa kabul edilir.
 19. Öğrencinin lisans mezuniyetinin ardından yüksek lisans öğrenimine devam edebilmek için en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olması ve lisans öğreniminin son üç yarıyılında aldığı lisansüstü dersleri en az BB harf notu ile “programın normal süresi içerisinde” başarmış olması gerekir. Bu koşulları sağlayamayan öğrencinin yüksek lisans programına kaydı, bütünleşik program kapsamında yapılmaz. 
 20. Bu koşulları sağlayan öğrencinin aynı zamanda yüksek lisans programına kabul için gereken minimum yabancı dil ve ALES puan koşullarını, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Esaslarına uygun şekilde sekizinci yarıyıl sonuna kadar sağlıyor olması gerekir. Bu koşulları sağlayamadığı taktirde, yüksek lisans programına kaydı yapılmaz. 
 21. Bütünleşik programın, altıncı, yedinci ve sekizinci yarıyılında öğrencinin “kredisiz olarak” almış olduğu yüksek lisans dersleri yüksek lisans öğrenimine sayılır.
 22. Yüksek Lisans öğrenimine devamı uygun görülen öğrenci bütünleşik programın dokuzuncu, yüksek lisans öğreniminin ilk yarıyılında lisans öğrenimi sırasında almadığı geri kalan yüksek lisans derslerine kaydolur.
 23. Bütünleşik programın onuncu, yüksek lisans programının ise ikinci yarıyılında tez çalışmasına öğrenci kaydolur ve eş zamanlı olarak 100 iş günü boyunca sanayi/sektör stajı görür.
 24. Bu süreç sonunda yüksek lisans mezuniyeti için tez çalışması da dahil tüm yeterlilikleri tamamlayan öğrencinin mezuniyet işlemlerine başlanır.

   

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Bütünleşik Uygulama Stajı (BUS)

 25. Bütünleşik program kapsamındaki uygulama stajları, lisans programının altıncı yarıyılının sonunda başlar ve program boyunca toplam 200 işgünü sürer.
 26. Programdaki uygulama stajları, lisans programındaki zorunlu stajlar yerine sayılabilir.
 27. Bütünleşik uygulama stajları, öğrencinin akademik danışmanının aktif olarak içinde bulunacağı bitirme projesi ve yüksek lisans tez çalışmasına yönelik olarak Sanayi/Araştırma Kurumu/Kamu Kurumu ile Üniversite işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilir. 
 28. Uzun dönem stajların resmi iş ve işlemleri, Kariyer ve Staj Merkezi ve ilgili Fakültenin staj komisyonlarının koordinasyonunda yürütülür.  
 29. Bütünleşik uygulama stajlarına ilişkin olanaklar daha önceden Üniversite tarafından, sanayi/sektör şirketleriyle ve araştırma/kamu kurumlarıyla sağlanan irtibatlar doğrultusunda belirlenir, imzalanan protokol ile resmiyet kazanır ve öğrencilere sunulur. 
 30. Bütünleşik program öğrencisinin kurumdaki uzun dönemli staj, bitirme projesi ve yüksek lisans tezine yönelik çalışmalarıyla ilgili danışman öğretim üyesinin ve öğrencinin fikri mülkiyet hakları Üniversite ile kurum arasında imzalanan protokolle güvence altına alınır.  
 31. Bütünleşik programa kabul edilen öğrenciler için staj süresi boyunca burs veya maaş ödemesi, staj yapılan sanayi/araştırma/kamu kurumu tarafından gerçekleştirilir. Maaş ve SGK ile ilgili hükümler Üniversite ve ilgili kurum arasında imzalanan protokolle belirlenir.
 32. Bütünleşik programda öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler,İstanbul’da staj yapmaları ve İstanbul dışında ikamet etmeleri durumunda, lisansüstü seviyede bir yıl süreyle barınma imkânlarından faydalandırılabilir.

   

  ALTINCI BÖLÜM

  Diğer Hükümler

 33. Öğrenci lisans mezuniyetini elde edene kadar tüm süreç, ilgili Fakülte Öğrenci İşleri ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
 34. Öğrencinin lisans mezuniyetine hak kazanabilmesi için Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre tüm yeterliliklerini tamamlamış olması gerekir.
 35. Lisans öğrenimini tamamlamış bütünleşik program öğrencisinin yüksek lisansa devamı için başvuru işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
 36. Öğrenci yüksek lisans mezuniyetini elde edene kadar tüm süreç, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
 37. Öğrencinin lisansüstü mezuniyetine hak kazanabilmesi için Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile buna ilişkin Senato Esasları hükümlerine göre tüm yeterliliklerini tamamlamış olması gerekir.
 38. Bu Usul ve Esaslar, İTÜ Rektörü tarafından yürütülür. …………. Tarihli …….. Sayılı Senato Toplantısı ile yürürlüğe girmiştir. 
 39. Esaslarda belirtilmeyen hususlar için Senato tarafından karar verilir.