Bu metnin amacı, Masterbee programı kapsamında kişisel verileri toplanan ve işlenen öğrenci ve İTÜ iş ortağı şirketlerin çalışanlarına söz konusu veri işleme ile ilgili esasların açıklanmasıdır. 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla İTÜ Ayazağa Kampüsü
34469 Maslak/İstanbul adresinde mukim İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir: 

İTÜ Tarafından Hangi Kişisel Verileriniz İşlenir?

Öğrencilerimizin özgeçmiş bilgileri (ad soyad, adres, e posta, bölüm, not ortalaması vb); işbirliğimiz olan şirketlerin ilgili personelinin isim, soyisim ve iletişim bilgileri.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemle Toplanır?

Kişisel verileriniz ninova (İTÜ eğitim yönetimi sistemi), mail yoluyla sizlerden ve/veya öğrenci işleri daire başkanlığından toplanır. 

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Toplanır ve İşlenir?

Toplanan kişisel verileriniz Masterbee programının yürütülmesini sağlamak, bu program çerçevesinde öğrencilerimizi ilgili şirketlerle staj amacıyla eşleştirmek ve öğrencilerimizi bu şirketlere staja yerleştirmek, Masterbee programı ile ilgili uzun vadeli değerlendirme ve analizleri yapmak amaçları ile ve bu amaçlarla sınırlı olmak üzere toplanır ve işlenir.

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebepler ile İşlenir?

Kişisel verileriniz, İTÜ tarafından; yukarıda sayılan amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir. 

Kişisel Verileriniz Ne Zamana Kadar Saklanacaktır?

Kişisel verileriniz YÖK ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklanır ve söz konusu sürenin dolması halinde silinir, anonimleştirilir yahut yok edilir.

Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılır? 

Başvuru esnasında toplanan kişisel verileriniz sadece İTÜ’nin Masterbee kapsamında işbirliği içinde olduğu şirketlere aktarılır. 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir ve Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır? 

Kişisel verilerinize ilişkin KVKK kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı ve sorularınızı, kisiselveri@itu.edu.tr adresi üzerinden üniversitemize iletebilirsiniz. Talebinize en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.